نشان ها و ابزارک

نشان ها و ابزارک

با یکپارچه سازی یک نشان بر روی وب سایت خود، می توانید مشتریان را در مورد نمایه homify خود مطلع سازید. تنها با یک کلیک، مشتریان می توانند پروژه های شما را مرور کنند، نقد ها را مشاهده کنند و مقالاتی که کار شما را برجسته کرده اند مطالعه کنند. با یک نمایه homify، شما به سرعت و به راحتی می توانید در میان مشتریان بالقوه اعتماد سازی کنید. برای دانستن نحوه ادغام یک نشان، بر روی اینجا کلیک کنید.

نشان ها (90 × 32)
90x32 black
90x32 green
90x32 grey
90x32 white
نشان ها (130 × 28)
130x28 black
130x28 green
130x28 grey
130x28 white
نشان ها (150 × 32)
150x32 black
150x32 green
150x32 grey
150x32 white

برای دیدن نشان ها شما باید به عنوان یک متخصص ثبت نام کرده باشید

با یکپارچه سازی یک نشان بر روی وب سایت خود، می توانید مشتریان را در مورد نمایه homify خود مطلع سازید. تنها با یک کلیک، مشتریان می توانند پروژه های شما را مرور کنند، نقد ها را مشاهده کنند و مقالاتی که کار شما را برجسته کرده اند مطالعه کنند. با یک نمایه homify، شما به سرعت و به راحتی می توانید در میان مشتریان بالقوه اعتماد سازی کنید. برای دانستن نحوه ادغام یک نشان، بر روی اینجا کلیک کنید.

نشان ها (110 × 45)
110x45 black
110x45 green
110x45 grey
110x45 white
110x45 gold
نشان ها (140 × 33)
140x33 gold
نشان ها (160 × 50)
160x50 black
160x50 grey
160x50 white
160x50 gold
نشان ها (180 × 33)
180x33 black
180x33 green
180x33 grey
180x33 white
180x33 gold

برای دیدن نشان ها شما باید به عنوان یک متخصص ثبت نام کرده باشید

با یکپارچه سازی یک نشان بر روی وب سایت خود، می توانید مشتریان را در مورد نمایه homify خود مطلع سازید. تنها با یک کلیک، مشتریان می توانند پروژه های شما را مرور کنند، نقد ها را مشاهده کنند و مقالاتی که کار شما را برجسته کرده اند مطالعه کنند. با یک نمایه homify، شما به سرعت و به راحتی می توانید در میان مشتریان بالقوه اعتماد سازی کنید. برای دانستن نحوه ادغام یک نشان، بر روی اینجا کلیک کنید.

30x30 black green
30x30 black white
30x30 green
30x30 grey

برای دیدن نشان ها شما باید به عنوان یک متخصص ثبت نام کرده باشید

با یکپارچه سازی یک نشان بر روی وب سایت خود، می توانید مشتریان را در مورد نمایه homify خود مطلع سازید. تنها با یک کلیک، مشتریان می توانند پروژه های شما را مرور کنند، نقد ها را مشاهده کنند و مقالاتی که کار شما را برجسته کرده اند مطالعه کنند. با یک نمایه homify، شما به سرعت و به راحتی می توانید در میان مشتریان بالقوه اعتماد سازی کنید. برای دانستن نحوه ادغام یک نشان، بر روی اینجا کلیک کنید.

ابزارک نمایش اسلایدی

برای دیدن نشان ها شما باید به عنوان یک متخصص ثبت نام کرده باشید